Aanbevolen literatuur

Buitink, J. A., Ebskamp,  J. G. J., & Groothoff, R. (2012). Moresprudentie: ethiek en beroepscode in het sociaal werk. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

Dalen, W. van (2006). Basisboek ethiek: morele competenties voor jonge professionals.Groningen: Wolters-Noordhoff.

Hoven, M. van den & Kole, J. (2015). Even stilstaan. Beroepsethiek in de jeugdzorg. Amsterdam:SWP.

Karssing, E. D. (2011). De oplossing is het probleem niet!: Reflecties op ethiek, integriteit en compliance.Nederlands Compliance Instituut.

Kole, J., Hoven, M. van den & Janssens, M. (red.). (2012). Goed aangepakt. Gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling. Amsterdam: SWP.

Beroepstrots

Brink, G. van den, Jansen Th. & Pessers D. (red.), (2005). Beroepszeer, waarom Nederland niet goed werkt, Christen Democratische Verkenningen. Amsterdam: Boom.

Jeugdzorg

Buitenhuis, R. (2015). Tekstuitgave Jeugdwet. Inclusief onderliggende regelgeving.

Groot, M. de, Bruijn, D. de, & Gruyters, S. (2015). Hoe autonoom zijn jeugdzorgwerkers echt. Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk, 4.

Hassel, D. van, Tonkens, E., & Hoijtink, M. (2012). Vluchten in bureaucratie: bureaucratische gehechtheid onder professionals in de jeugdhulpverlening. Beleid en maatschappij: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 39(1), 5-24.

Kwaliteitskader jeugd, 2016 Verkregen vanuit: www.professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-jeugd.pdf

Nederlands Jeugdinstituut. (2014). Jeugdzorg versterk door professionalisering en  beroepsregistratie. Utrecht.

Moed

Aristoteles, Ethica: Ethica Nicomachea, vertaald door C. Pannier en J. Verhaeghe (1999). Groningen: Historische Uitgeverij.

McCain, J., & Salter, M. (2004). Why courage matters: The way to a braver life. Random House.

Miller, R. (2005). Moral courage: Definition and development. Retrieved December20, 2009.

Miller, W. I. (2002). The mystery of courage. Harvard University Press.

Normatieve professionalisering

Ende, T.M.L. van den & H.P. Kunneman (2007). Normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering. Een pleidooi voor conceptuele verdieping. In: Jacobs, G., Meij, R. Tenwolde, H. & Zomer Y. (2007). Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP. Ende, T. van den (2008). Waarden aan het werk. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek.

Ewijk, H. van & Kunneman, H. (red.) (2013). Praktijken van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP.

Schön, D. (1983). The reflective Practitioner. How professionals think in action. New York: Basic Books.

Schön, D. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass.

Smaling, A. (2008). Reflectie en normatieve professionaliteit. In: G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde & Y. Zomer (2008). Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP.

Professionele verantwoording

Bovens, M. & Schillemans, Th. (2009). Publieke verantwoording begrippen, vormen en beoordelingskaders, in: M. Boens en Th. Schillemans (red.). Handboek publieke verantwoording, pp 19-34. Den Haag: Lemma.

Freidson, E. (2001). Professionalism, the third logic: on the practice of knowledge. University of Chicago press.

Gulikers, H. J. J. L. (2016). Sociaal verantwoord. Betekenisvolle, leerzame en democratische verantwoording van sociaal werk (Doctoral dissertation).

Noordegraaf, M. (2008). Professioneel Bestuur: De tegenstelling tussen publieke managers en professionals als ‘strijd om professionaliteit’. Inaugurale rede Universiteit Utrecht.

Omgaan met morele dilemma’s

Asperen, R. van (2014). Jeugdbeschermer, een vak apart. Dilemma’s uit de dagelijkse praktijk van een gezinsvoogd. Amsterdam: SWP.

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2008). Dilemma’s op de drempel. Signaleren en ingrijpen van professionals in opvoedingssituaties. Den Haag: Centrum voor Ethiek en gezondheid. Opgehaald: https://www.ceg.nl/uploads/publicaties/Dilemmas_op_de_drempel1.pdf

Theunissen, W. (2012). Waar bemoeit u zich mee? Morele dilemma’s in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming. Amsterdam: SWP

Moreel beraad

Bree, M. de & Veening, E. (2016). Handleiding Moreel Beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals. Assen: Koninklijke van Gorcum.

Doorn, L. van & Kanne, M. (2013). Ethische kwesties en morele oordeelsvorming in de jeugdzorg. Uit: T. Notten & F. Spierings (red.). Zorgen om de jeugd, pp 329-351. Meppel: Boom Lemma.